Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Unia Europejska

Ogólne zasady przyznawania płatności w 2014 roku

Data aktualizacji: 2014-04-21

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przyznawane na wniosek rolnika.
W 2014 roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegad się o przyznanie następujących rodzajów płatności:
1. jednolita płatnośd obszarowa (JPO)
2. płatności uzupełniające, w tym:
 płatnośd uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatnośd uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatnośd niezwiązana z produkcją),
 płatnośd uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatnośd niezwiązana do tytoniu),
 płatnośd uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatnośd niezwiązana do skrobi),
3. oddzielna płatnośd z tytułu owoców i warzyw (płatnośd do pomidorów)
4. oddzielna płatnośd z tytułu owoców miękkich
5. płatnośd cukrowa
6. płatnośd do surowca tytoniowego (płatnośd do tytoniu),
7. płatnośd do krów i owiec
8. specjalna płatnośd obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
W roku 2014 nie są przyznawane płatności uzupełniające do powierzchni upraw innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatnośd podstawowa) oraz płatności uzupełniające do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatnośd zwierzęca).
Rolnik, który w 2013 roku złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, otrzymuje z ARiMR wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności na rok 2014 wraz z materiałem graficznym i „Informacją dotyczącą działek deklarowanych do płatności”.
Informacja dotycząca działek deklarowanych do płatności zawiera: dane dotyczące maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG), wyznaczonego dla działki ewidencyjnej; dane dotyczące maksymalnego spójnego obszaru PEG na działce ewidencyjnej; wskazanie, czy dana działka ewidencyjna leży na obszarze objętym ochroną w ramach obszarów Natura 2000; wskazanie, czy dana działka leży na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN); wskazanie, czy dana działka ewidencyjna leży na obszarze zagrożonym erozją gleby, na którym istnieje obowiązek utrzymania minimalnej pokrywy glebowej lub na gruntach, na których nachylenie terenu jest większe niż 20o w terminie od 1 grudnia do 15 lutego każdego roku.
Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyd wypełnione i podpisane materiały graficzne oraz dodatkowe dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o które się ubiega.
Wykaz załączników do wniosku i dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
We wniosku o przyznanie płatności na rok 2014 rolnik zobowiązany jest zadeklarowad wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja 2014 r., niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów.
Rolnik powinien sprawdzid, czy wszystkie dane zawarte we wstępnie wypełnionym wniosku są poprawne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy wstępnie wypełniony wniosek nie zawiera
wszystkich działek rolnych lub rolnik chce zgłosid do płatności nowe działki rolne, należy je dopisad we wniosku.
W materiale graficznym rolnik zobowiązany jest: wrysowad działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz zaznaczyd obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa oraz zaznaczyd znajdujące się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rowy, których szerokośd nie przekracza 2 m oraz oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Rolnik, który w 2013 roku nie składał wniosku o przyznanie płatności, w roku 2014 nie otrzyma wstępnie wypełnionego wniosku. W takim przypadku należy wypełnid czysty formularz wniosku, zamieszczony na stronie internetowej Agencji oraz dostępny w biurach powiatowych ARiMR i oddziałach regionalnych ARiMR, zgodnie z Szczegółową instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności rolnośrodowiskowych na rok 2014.
W przypadku, gdy rolnik po raz pierwszy w 2014 r. ubiega się o płatności bezpośrednie do działki rolnej, zobowiązany jest dołączyd do wniosku oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których: prowadzi w danym roku na działce ewidencyjnej uprawę pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, lub w obrębie działki rolnej znajdują się:
o drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
o rowy, których szerokośd nie przekracza 2 m
o oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Wzory oświadczeo zamieszczone na stronie internetowej Agencji oraz dostępne w biurach powiatowych ARiMR i oddziałach regionalnych ARiMR.
Jeżeli dane zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności uległy zmianom lub zdezaktualizowały się od czasu złożenia wniosku, rolnik powinien niezwłocznie poinformowad o tym fakcie kierownika biura powiatowego ARiMR i dostosowad wniosek do stanu faktycznego.
Zasady przyznawania płatności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mied wpływ na możliwośd złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie płatności w wyznaczonym terminie, albo które mogą mied wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności do krów i owiec, lub rolnik nie mógł wypełnid swoich zobowiązao w zakresie przestrzegania norm i wymogów, rolnik powinien złożyd do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonad takiej czynności oraz dostarczyd dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, jeśli rolnik nie był w stanie wypełnid swych zobowiązao w wyniku siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowalnych w momencie wystąpienia siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.
Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują w szczególności:
a) śmierd rolnika;
b) długookresową niezdolnośd rolnika do pracy;
c) poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa;
d) zniszczenie budynków inwentarskich gospodarstwa w drodze wypadku;
e) epidemię dotykającą częśd lub cały inwentarz rolnika.
Powyższy katalog zdarzeo, które mogą stanowid w danym przypadku działanie siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajne, jest katalogiem otwartym. Oznacza to, możliwośd uznania przez właściwy organ (Kierownika BP), w wyniku indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów występujących w sprawie, innego zdarzenia za przypadek działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może byd na podstawie art. 75 § 1 Kpa wszystko, co może przyczynid się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności mogą byd:
1) odpis skrócony aktu zgonu rolnika;
2) zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
4) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez zakład ubezpieczeo, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk;
5) pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy komisja powoływana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;
6) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru - w przypadku szkód w uprawach lub płodach rolnych spowodowanych pożarem - wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Paostwowej Straży Pożarnej, w przypadku gdy w zdarzeniu tym uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej;
7) protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
8) pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej;
9) decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;
10) decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego;
11) decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt;
12) odpis postanowienia sądu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania;
13) wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu;
14) pisemne oświadczenie rolnika o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu tego faktu zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
15) pisemne oświadczenie o wystąpieniu powodzi/zalania/huraganu sporządzone przez rolnika i potwierdzone przez dwóch świadków niebędących domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
16) protokół oględzin i oszacowania szkód wyrządzonych przez: żubry – w uprawach rolnych, wilki i rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich, niedźwiedzie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych, bobry – w gospodarstwie rolnym,
sporządzony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego przez dyrektora tego parku, zgodnie z przepisami art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.)
Jeżeli rolnik dostarczy do dnia wydania decyzji dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności i zostaną one uznane przez Kierownika BP za stanowiące podstawę do uznania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, rolnik zachowuje prawo do uzyskania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. O wysokości przyznanych płatności będzie decydował wynik kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu całej wnioskowanej powierzchni.
Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, albo odmowa takiego uznania następuje w decyzji w sprawie przyznania płatności.Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 

S T A T Y S T Y K A    Z    T A B E L I    O F E R T

Warto?? towar?w w tabeli (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert):
Sprzedaz: 31,355,750 zl (33)        
Kupno: 405,300 zl (24)        
Og?lem: 31,761,050 zl (57)        
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.