Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największ± w Polsce platform± skierowan± do firm działaj±cych na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wej¶cie Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoj±
reklamę
Miejsce na Twoj±
reklamę
 
 
      Wy¶wietlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpo¶rednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatno¶ci bezpo¶rednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- ¦rodki ochrony ro¶lin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urz±dzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Unia Europejska

Dopłaty bezpo¶średnie 2014

Data aktualizacji: 2014-04-11

Rok 2014 będzie rokiem przejściowym między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Część wsparcia w ramach działań unijnych będzie jeszcze wypłacana na starych zasadach.

Na jednym formularzu rolnicy będą mogli starać się o jednolitą płatność obszarową, specjalną płatność obszarową do roślin strączkowych oraz motylkowatych drobnonasiennych, płatność do owoców w tym owoców miękkich i warzyw, płatność cukrową, tytoniową, płatność do krów i owiec. Jednocześnie rolnicy będą mogli się starać o przyznanie pomocy z tytułu wspierania gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowej. W przypadku ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową rolnik dodatkowo musi wraz ze wnioskiem złożyć deklarację rolnośrodowiskową.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa dopłaty nie będą w tym roku zmniejszone w wyniki tzw. modulacji. Rolnik otrzymujący powyżej 5 tyś. euro dopłat otrzyma te pieniądze zgodnie ze złożonym wnioskiem obszarowym a kwota ta niezostanie pomniejszona.

Dopłaty bezpośrednie 2014 - Terminy składania wniosków

Za rok 2014 wnioski o dopłaty bezpośrednie składa się osobiście w wersji papierowej do biur powiatowych ARiMR lub wysyła listem poleconym. W wersji elektronicznej wnioski wypełnione na formularzu udostępnionym na stronach ARiMR można wysłać przez internet.

Wnioski o przyznanie płatności należy złożyć w terminie 15 marzec – 15 maj 2014 roku. Każdy beneficjent, który nie zmieści się w wyznaczonym czasie może przedłożyć wniosek w terminie do 25 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania wniosków, czyli do dnia 9 czerwca 2014 roku. Należy jednak liczyć się z faktem, iż za każdy dzień zwłoki ARiMR stosuje redukcję w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Każdy rolnik ma prawo dokonania zmian w złożonym przez siebie wniosku. Zmiany można składać do dnia 2 czerwca bez żadnych konsekwencji natomiast ostateczny termin do data 9 czerwca, przy czym od 3 czerwca ARiMR będzie redukować kwotę dopłat o 1% za każdy dzień.

Rok 2014 będzie rokiem przejściowych przepisów między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Na analogicznych warunkach, jak w 2013 roku będą udzielane dopłaty bezpośrednie. Wszelkie działania nowego PROW ruszą dopiero w roku 2015.

Dopłaty bezpośrednie 2014 – Jednolita płatność obszarowa

Do przyznania jednolitej płatności obszarowej (JPO) kwalifikują się wszystkie rośliny uprawne uprawiane na gruntach rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe, ogródki przydomowe) a także:

• Szkółki drzew i krzewów z wyjątkiem drzewek bożonarodzeniowych, oraz szkółek na podłożu betonowym
• Rośliny uprawiane w szklarniach, tunelach
• Ugór
• Wierzba przeznaczona do wyplatania
• Zagajniki o krótkie rotacji
• Elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w obrębie działki rolnej obejmujące: drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz rowy do 2 m szerokości
• Obiekty położone w obrębie działki rolnej, takie jak: żywopłoty, pasy zadrzewień, ściany tarasu, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych
• Strefy buforowe

Dopłaty bezpośrednie 2014 - Płatność specjalna ST

15 marca 2014 roku rusza kolejny nabór wniosków na dopłaty bezpośrednie. Na jednym wniosku rolnik może się starać o jednolitą oraz uzupełniającą płatność obszarową, płatność rolnośrodowiskową oraz płatność z tytułu ONW.

Oprócz wyżej wymienionych płatności rolnik może otrzymać dodatkową płatność specjalną do powierzchni upraw roślin strączkowych oraz motylkowatych drobnonasiennych, które uprawiane są w plonie głównym.

Do roślin tych zalicza się:

• Koniczyny (czerwona, biała, białoróżowa, perska, krwistoczerwona)
• Komonicę zwyczajną
• Esparcetę siewną
• Lucerny (siewna, mieszańcowa, chmielowa)
• Bób
• Bobik
• Ciecierzycę
• Fasolę zwykła i wielokwiatową
• Groch siewny, groch siewny cukrowy
• Soczewicę jadalną
• Soję zwyczajną
• Łubiny (biały, wąskolistny, żółty)
• Peluszkę
• Seradelę uprawną
• Wykę siewną w plonie głównym lub z rośliną podporową
• Mieszanki wymienionych roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

Płatność specjalna do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przyznawana jest od 2010 roku. Z roku na rok wysokość dopłaty rosła i w 2010 roku wynosiła 207,28 zł natomiast w roku 2013 wzrosła już do kwoty 719,43 zł.

Dopłaty bezpośrednie 2014 – ONW

Pomoc finansowa w ramach tego działania to dopłaty wyrównawcze, które mają na celu zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych, promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zapobieganie wyludnieniu. Obszary ONW to tereny, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne, ale także występuje tu możliwość nadmiernego wyludnienia.

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w roku 2014 (od 15 marca do 15 maja ) przeprowadzony zostanie według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013 z tą różnicą, iż od 2014 roku, w ramach nowo podejmowanych zobowiązań, nie będzie nałożony na rolnika obowiązek dotyczący kontynowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.

Wysokość dopłat ONW w strefie nizinnej I wyniosła 179 zł natomiast w strefie nizinnej II 264 zł/ha .

Dopłaty bezpośrednie 2014 - Złóż wniosek przez internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca wszystkich rolników do składania wniosków przez internet.

Wniosek o przyznanie jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej, dodatkowych płatności w tym płatności rolnośrodowiskowej i płatności ONW można składać na 1 formularzu udostępnionym na stronach ARiMR. Formularz ten umożliwia wprowadzenie danych do systemy teleinformatycznego ARiMR oraz ich zatwierdzenie, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności.

Aby beneficjent mógł skorzystać z takiej formy składania wniosku musi mieć nadany login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Formularz wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji jest dostępny na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wniosek o nadanie takich uprawnień składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Rok 2014 będzie rokiem przejściowych przepisów między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Na analogicznych warunkach, jak w 2013 roku będą udzielane dopłaty bezpośrednie. Możliwość składania wniosków przez internet istnieje od 2011 roku a z roku na rok liczba składanych wniosków rośnie.¬ródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie RzeĽników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 

S T A T Y S T Y K A    Z    T A B E L I    O F E R T

Warto?? towar?w w tabeli (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert):
Sprzedaz: 31,355,750 zl (33)        
Kupno: 405,300 zl (24)        
Og?lem: 31,761,050 zl (57)        
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładaj±c wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawd±, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.